Warning: Undefined array key "options" in /home/platne/serwer44954/public_html/wp-content/plugins/trx_addons/components/api/elementor/elementor.php on line 1045

I. Organizator

Klub Sportowy ALTOM Gniezno

Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno

tel. 882044122       

e-mail: biuro@klubaltom.pl , www.klubaltom.pl   

Współorganizatorzy: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Gnieźnie

II. Cel

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Promocja państw członkowskich Unii Europejskiej.

Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.

Promocja Gniezna jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. Termin i miejsce

06.04.2024 r. (sobota) godz. 16:00, Gniezno  

Start i meta na gnieźnieńskim Rynku

IV. Biuro zawodów

Biuro zawodów znajduje się w hali sportowej II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5

Biuro będzie czynne:

 • w piątek 5.04.2024 r. w godzinach 17:00 – 21:00 oraz
 • w dniu zawodów 06.04.2024 r. w godzinach 11:00 do 14:30.

V. Trasa

Dystans 10 km, ulicami Gniezna, asfalt, kostka brukowa (5%).

Trasa obejmuje 1 pętlę.

Trasa posiada atest PZLA.

VI. Limit czasu

Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1 godz. 30 min.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu.

Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VII. Pomiar czasu

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Numer startowy powinien być zamontowany z przodu stroju startowego.

Brak numeru startowego lub jego modyfikacja, zasłanianie numeru w części lub w całości będą skutkowały dyskwalifikacją.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem      pierwszych 50 zawodników na mecie.  

VIII. Uczestnictwo:

 1. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 06.04.2008 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.biegeuropejski.pl lub bezpośrednio w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Zapisując się na Bieg Europejski zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Limit Uczestników Biegu wynosi 900 osób. W przypadku wyczerpania limitu organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji lub zwiększenia limitu uczestników.
 5. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 6. W biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 1,5 godziny. Organizator nie dopuszcza udział osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach  oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

IX. Odbiór pakietu startowego.

Uczestnik, który zarejestruje się na bieg oraz dokona opłaty startowej będzie mógł odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów wyłącznie w dniach:

 • w piątek 5.04.2024 r. w godzinach 17:00 – 21:00 oraz
 • w dniu zawodów 06.04.2024 r. w godzinach 11:00 do 14:30

Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika biletu na bieg z QR kodem w Biurze Zawodów.

Bilet z kodem QR zostanie wysłany na adres mailowy podany przy zgłoszeniu po wniesieniu opłaty. Bilet dostępny jest także przez cały czas w edycji zgłoszenia w panelu zapisów. Bilet ponownie zostanie wysłany emailem na kilka dni przed biegiem.

Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać swój bilet na bieg z QR kodem osobie, która odbierze pakiet za niego. Jest to jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru pakietu startowego.

WAŻNE!

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 X. Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.biegeuropejski.pl  

Termin zgłoszeń oraz płatności online upływa: 

a) w przypadku pakietu STANDARD 4.04.2024 (do godziny 22:00)

b) w przypadku pakietu PREMIUM (pakiet z koszulką) do 12.03.2024

W dniach 5 i 6 kwietnia 2024r. (pod warunkiem, że nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. W Biurze Zawodów będą przyjmowane tylko zapisy w przypadku pakietu STANDARD.

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowana opłatą startową.

XI. Opłata startowa:

a) PAKIET STANDARD, który zawiera: numer startowy z chipem, agrafki, na mecie medal i posiłek regeneracyjny oraz ewentualne gadżety od sponsorów. Pakiet standard nie zawiera koszulki.

dla pierwszych  300 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*                                 69 zł

dla kolejnych 300 osób (301–600), które dokonają pełnego zgłoszenia*                   75 zł

dla kolejnych 300 osób (601-1000), które dokonają pełnego zgłoszenia*                  85 zł

dla kolejnych 150 osób (1001-1150), które dokonają pełnego zgłoszenia*                  95 zł

           

 1. PAKIET PREMIUM, który zawiera: to co pakiet standard plus pamiątkową koszulka

dla pierwszych  300 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*                               119 zł

dla kolejnych 300 osób (301–600), które dokonają pełnego zgłoszenia*                 125 zł

dla kolejnych 300 osób (601-1000), które dokonają pełnego zgłoszenia*                135 zł

dla kolejnych 150 osób (1001-1150), które dokonają pełnego zgłoszenia*              145 zł

* za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru przy odbiorze w Biurze Zawodów. Zmiana rozmiaru zakupionej koszulki możliwa jest poprzez opcję Edycja w panelu zgłoszenia w terminie do 12 marca 2024 r.

W sprawie koszulek zakupionych, ale nie odebranych w Biurze Zawodów w dniach 5 i 6 kwietnia Organizator prosi o kontakt e-mailowy na adres biuro@klubaltom.pl od 6 do 14 kwietnia 2024 roku.

W Biurze Zawodów 5.04-6.04.2024 opłata startowa dla pakietu standard wynosi 120 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 900 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Organizator zwalnia z opłaty startowej (pakiet premium) zawodników, którzy ukończyli wszystkie dotychczasowe edycje Biegu Europejskiego pod warunkiem zgłoszenia do 10 lutego 2024 roku i przesłania tej informacji do biuro@klubaltom.pl   

Aby otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres podany w formularzu. Zaznaczając opcję faktura, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktury bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej.

W przypadku rezygnacji, możliwy jest zwrot opłaty tylko do 14 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Po tym terminie jest możliwość scedowania własnej opłaty startowej na inną osobę, jednak nie później niż do 4 kwietnia 2024 r. Szczegóły cesji patrz pkt. XI CESJA

Opłaty startowej należy dokonać za  pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji.

Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych.

We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy  o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl   

Telefony kontaktowe na stronie www.datasport.pl  

XII. CESJA

Przepisanie – scedowanie opłaty startowej na inną osobę możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł do dnia 04.04.2024 (później nie będzie to możliwe) 

Uczestnik zapisany do zawodów z opłaconym udziałem, który chce dokonać cesji na rzecz innej osoby powinien wejść w edycję swojego zgłoszenia i wybrać opcję: CESJA. Przeniesiony zostanie wtedy do okna płatności. Po wniesieniu opłaty cesyjnej (15 zł.) i jej odnotowaniu wysłany zostanie emailem link aktywacji cesji. Link otrzymany emailem należy przekazać osobie na którą dokonywana jest cesja (której przekazuje się wpłatę).

Cesja pakietu Premium (pakiet z koszulką) po 12 marca nie umożliwia zmiany rozmiaru koszulki. Osoba biorąca cesję (osoba, która przejmuje pakiet od innej zapisanej i opłaconej osoby) otrzymuje taką koszulkę jak miał wybrany zawodnik przekazujący cesję.

Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami oraz przepisaniem pakietów prosimy o kontakt: z firmą DATASPORT (www.datasport.pl; biuro@datasport.pl )

XIII. Klasyfikacje

         Mężczyźni:    generalna i w kategoriach: 16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat,
            50 – 59 lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej,

            Kobiety: generalna i w kategoriach: 16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59      lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej,

            Gnieźnianie i gnieźnianki – w tej kategorii klasyfikowane będą osoby zameldowane na terenie miasta i gminy Gniezno

XIV. Nagrody

            Mężczyźni: kategoria generalna miejsca I – VIII – nagrody pieniężne.

            Kobiety: kategoria generalna miejsca I – V – nagrody pieniężne.

            Najlepsi Polacy miejsca I – VIII nagrody pieniężne.

            Najlepsze Polki miejsca I – V nagrody pieniężne.

            W kategoriach wiekowych miejsca I – III nagrody pieniężne.

            W kategoriach gnieźnian i gnieźnianek miejsca I – VI –  nagrody pieniężne

            Nagrody dublują się (zwycięzca biegu jest automatycznie zwycięzcą swojej kategorii wiekowej). Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg                              otrzymają pamiątkowy medal.   

           Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji.

            Dekoracja zawodników na Rynku na scenie o godzinie 18.00

            Ilość miejsc nagradzanych i wysokość nagród Organizator opublikuje na stronie www.biegeuropejski.pl   do15.03.2024.

            Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach www.biegeuropejski.pl   oraz    www.datasport.pl

XV. I Mistrzostwa Polski Ciepłowników w Biegu na 10 km

W Mistrzostwach Polski Ciepłowników mają prawo startu wyłącznie osoby pracujące w branży ciepłowniczej, które w formularzu zgłoszeniowym wybiorą opcję „BIORĘ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH CIEPŁOWNIKÓW”. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy dana osoba pracuje w branży ciepłowniczej. W tej kategorii nagodzone będą trzy pierwsze kobiety i trzej mężczyźni (nagrody rzeczowe).

XVI. Punkty odżywiania, sanitarne

Punkt z wodą będzie usytuowany ok. 6 km. Na mecie każdy zawodnik otrzyma butelkę wody niegazowanej.

Posiłek regeneracyjny wydawany po biegu na numer startowy (narożnik numeru) w zamkniętej tylko dla zawodników strefie na  środku Rynku (koło fontanny)

Kabiny WC zlokalizowane będą przy biurze zawodów oraz w pobliżu sceny w okolicach startu/mety (Rynek)

 XVII. Nocleg, szatnie, natryski, depozyt

 1. Organizator umożliwia bezpłatne noclegi od 05.04.2024 do 06.04.2024 w hali Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bł. Jolenty 5 – śpiwory i materace we własnym zakresie.
 2. Szatnie i natryski dostępne będą w biurze zawodów II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5
 3. Depozyt będzie czynny w dniu biegu 06.04.2024 w biurze zawodów w godz. 13:00-18:30. (oznakowanie i odbiór na  numer startowy)
 4. W pozostawionym depozycie nie mogą znajdować się przedmioty, które mogą ulec łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się pozostawiania w depozycie cennych rzeczy np. zegarki, portfele z zawartością czy sprzęt elektroniczny.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione poza depozytem.
 6. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów

XVIII. Ubezpieczenie

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

XIX. Oświadczenie o stanie zdrowia

Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.

Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny z wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem  obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XX. Bieg Przedszkolaków

Nieodłącznym elementem Biegu Europejskiego jest bieg dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. Bieg Przedszkolaków. Trasa biegu przebiega dookoła fontanny na Rynku w Gnieźnie na dystansie 200 m. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w tym dzieci ze spektrum autyzmu oraz z zespołem downa. Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz zapisów zawarte są w zakładce „Bieg Przedszkolaków” na stronie www.biegeuropejski.pl

XXI. Uwagi końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 2. Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania biegu na gnieźnieńskim Rynku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu, lub swoim zachowaniem działa na szkodę biegu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 5. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).
 6. Posiłek regeneracyjny po biegu na gnieźnieńskim Rynku  (strefa konsumpcji –  wstęp tylko dla zawodników).
 7. Organizator wyznacza strefy zrzutu kubków po wodzie i innych opakowań po napojach, żelach energetycznych, batonach itp. Przez maksymalnie 80 metrów za każdym punktem odżywczym. Wyrzucenie odpadów przez zawodnika poza wyznaczonym miejscem będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 8. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Biegu można składać e-mailem na adres Organizatora: biuro@klubaltom.pl w terminie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty dotyczące wyników proszę przesyłać na adres biuro@datasport.pl
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
  O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej
 11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 12.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, sytuacji epidemiologicznej) koszty opłaty startowej nie będą zwracane a organizator zastrzega możliwość zmiany terminu lub formuły wydarzenia w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

            W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator

XXII. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Biegu Europejskiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Biegu Europejskim obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegów i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji zawodów przez podmioty współorganizujące i Partnerów oraz Sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do  przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,  używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów  pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,  promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie  również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim  powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty  z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie  wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno

tel. 882044122; e-mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl

Klub Altom © 2024. All rights reserved.