Wytupuj czas zwycięzcy i wygraj patelnie grillowe od firmy ALTOM

2017-04-03 20:39:00

Bieg Europejski tuż tuż – mamy więc dla Was kolejny konkurs! Tym razem Altom nasz sponsor, który jest z nami od samego początku Biegu, przygotował dla Was prostą zabawę w której wygrać możecie wysokiej jakości sprzęt kuchenny. Do wygrania jest 5 patelni grillowych marki Valdinox – idealnych do przygotowywania dań fit.

 

Zadanie jest bardzo proste:

- podaj pod zdjęciem konkursowym czas zwycięzcy XV Biegu Europejskiego 

 

Pięć osób które będą najbliżej zwycięskiego czasu – otrzymają patelnię 

Swoje typy możecie podawać do 7 kwietnia do godziny 23:59

Gotowi, do startu, start! 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Gniezno, 3 kwietnia 2017 roku.

 § 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wytypuj czas zwycięzcy” dla użytkowników serwisu Facebook

2. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest firma Altom sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 116a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324582, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Organizator).

3. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski (dalej: Uczestnik).

4. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook, na profilu Biegu Europejskiego.

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany ani w żadnym zakresie związany czy wspierany przez serwis Facebook ani przez podmioty nim zarządzające lub administrujące. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu serwisem Facebook i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2017 do 7 kwietnia 2017 roku do godziny 23:59.

2. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.

3. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które: a. mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), b. posiadają konto/ profil w serwisie Facebook zgodny z regulaminem tego serwisu, c. poprawnie wykonają Zadanie konkursowe d. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Uczestnik Konkursu może brać w nim udział jedynie osobiście oraz może dokonać jednego zgłoszenia Zadania konkursowego w danym Czasie Trwania Konkursu, tj. Organizator nie dopuszcza tworzenia dodatkowych kont przez Uczestników i dokonywania zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem pełnomocników.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów: a. zalogowania się w serwisie Facebook wg ogólnych zasad określających korzystanie z portalu, b. wykonania zadania konkursowego w serwisie Facebook zgodnie z regulaminem (profil użytkownika musi być profilem publicznym).

 

§ 4 Dane osobowe

1. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

a. spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;

b. wyraża zgodę na publikację w serwisie Facebook podanych danych osobowych (imię i nazwisko).

 

§ 5 Zasady Konkursu

1. Zadanie Konkursowe polega na podaniu na profilu Biegu Europejskiego w serwisie Facebook zwycięskiego czasu zwycięzcy Biegu. Celem jest określenie dokładnego lub jak najbliższego czasu zwycięzcy Biegu.

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, musi nastąpić nie wcześniej niż 3 kwietnia 2017 r. i nie później niż 7 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

3. Jeden Uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zadania konkursowego oraz materiałów zamieszczonych przez Uczestnika w serwisie Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji Zgłoszeń i niedopuszczenia do udziału w Konkursie Zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, w szczególności nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające gesty lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo mogące zdaniem Organizatora naruszać dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub/i nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminy serwisu Facebook, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie.

7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

9. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska w serwisie Facebook.

 

§ 6 Zasady przyznawania nagród w konkursie

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 7 kwietnia 2017 roku na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2. Nagrody w postaci 5 patelni grillowych marki Valdinox, zdobędą osoby które będą typowały czas najbliższy do uzyskanego przez zwycięzcę XV Biegu Europejskiego.

3. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna, wiążąca i nie podlega zmianom.

4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na Profilu Organizatora 8 kwietnia 2017 roku.

5. Jeśli w ciągu 48 godzin po opublikowaniu wyników konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem i nie poda danych niezbędnych do przesłania nagrody, nagroda trafia do kolejnego wybranego przez Komisję Uczestnika.

 

§ 7 Zasady przyznawania nagród w konkursie

1. Nagrodami w konkursie będzie 5 patelni grillowych marki Valdinox

2. Nagrody zostaną wysłane na podany przez Uczestnika adres za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, po wcześniejszym pisemnym zaakceptowaniu przez Zwycięzcę Konkursu: regulaminu, podpisaniu przez niego protokołu odbioru nagrody i przekazaniu Organizatorowi wszystkich niezbędnych danych identyfikacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej, jak i firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę.

3. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do sprzedaży nagrody oraz przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Zwycięzcy z powodu: braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą; odmowy przyjęcia Nagrody; podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór Nagrody.

 

§ 8 Nadzór nad przebiegiem konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, Regulaminem serwisu Facebook oraz regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook d. nadeślą Zadanie konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu oraz realizację Nagrody. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności stan wojny, stan zagrożenia atakami terrorystycznymi, stan klęski żywiołowej, strajk, odwołanie rozgrywek przez Organizatora turnieju.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz dostępność usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych.

4. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia, a także opublikowanych przez niego treści.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Altom sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Bieg Europejski”.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data nadania przesyłki.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.

6. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.

7. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy.

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i – jeśli użytkownik konkursu wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych Organizatora.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Administrator udostępni dane osobowe innym kooperantom tj. Poczcie Polskiej czy firmie kurierskiej jedynie w celu realizacji konkursu i przekazania nagród.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.

treݦ zostaԡ wydrukowana ze strony
http://www.biegeuropejski.pl/wiadomosc,wytupuj-czas-zwyciezcy-i-wygraj-patelnie-grillowe-od-firmy-altom.html